ยินดีต้อนรับสู่ Web Blog ร.ร.บ้านโนนขาม สพป.อบ.5

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ร.ร.บ้านโนนขาม เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (จัดโดย EDF)

                 เมื่อวันที่ 15 - 16  สิงหาคม  พ.ศ. 2554   ร.ร.บ้านโนนขาม  สพป.อบ.5   ได้นำนักเรียนเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้   โครงการเกษตรแลกเปลี่ยนเพื่ออาหารกลางวัน  ซึ่งจัดโดย มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)  ณ  ไร่ภูพานรีสอร์ท  อ.ภูพาน  จ.สกลนคร      โดยมีโรงเรียนจากภาคอีสาน 16 จังหวัดเข้าร่วมและได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โครงการ/กิจกรรมที่แต่ละโรงเรียนได้ทำและประสบผลสำเร็จพร้อมทั้งนำเสนอจุดดีจุดด้อยของแต่ละโครงการ/กิจกรรม    ซึ่งทำให้แต่ละโรงเรียนได้รับประสบการณ์เพื่อนำไปพัฒนาปรุงให้เข้ากับบริบทของแต่ละโรงเรียนต่อไป

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนขาม

ครูผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต

เยี่ยมชมนิทรรศการ

บอร์ดนิทรรศการโรงเรียนบ้านโนนขาม

นักเรียนอธิบายโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน


คุณนัก(เจ้าหน้าที่ EDF) กับคณะครูผู้บริหารและนักเรียน

 ร.ร.บ้านโนนขาม  ออกมานำเสนอ   แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศึกษาดูงานสวนหมากเม่าและโรงงานผลิตน้ำหมากเม่า/ไวท์เม่าวันสุดท้าย(การสัมมนา)  ถ่ายภาพร่วมกัน


วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โรงเรียนบ้านโนนขาม สพป.อบ.5 จัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ

          เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ.2554   โรงเรียนบ้านโนนขาม  สพป.อบ.5  ได้จัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ    ประจำปี 2554   ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่แห่งแผ่นดินและแม่ผู้ให้กำเนิดของตนโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายทั้งกิจกรรมการวาดภาพเกี่ยวกับแม่   แต่งกลอนวันแม่   การล้างเท้าให้แม่    การปลูกต้นไม้ระหว่างแม่กับลูก    ฯลฯ   และมีผู้เข้าร่วมงานทั้งเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลกุดประทาย    คณะกรรมการสถานศึกษา   แม่ของนักเรียน  และผู้สนใจเป็นจำนวนมาก

นักเรียนอ่านกลอนวันแม่


การแสดงของนักเรียน ชั้น ป.2

ผอ.กรรณิการ์  เนียมชัยภูมิ    และรอง ผอ. ศราวุธ  ศรีเจริญ   เข้าร่วมงาน

ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมงาน


มอบเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัล

ร่วมกันปลูกต้นไม้


ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก